PLEC DE CLÀUSULES ECONOMIQUES I JURÍDIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS CONSISTENT EN LA DIRECCIÓ I MONITORATGE DE LA DINAMITZACIÓ LÚDICA I ESPORTIVA DE LA PLATJA DE LLORET I PLATJA DE FENALS.

Descarregar aquí el plec de condicions
Descarregar aquí l’acta d’obertura del sobre 1
Descarregar aquí l’acta d’obertura del sobre 2
Descarregar aquí  l’acta d’obertura del sobre 3
Descarregar aquí l’acta de la mesa de contractació

ESTAT: TANCAT